خدمات آزمایشات غیر مخرب 

1.       آزمايش التراسونيك (UT)

2.       آزمايش التراسونيك به روشPhased Array و TOFD

3.       آزمايش راديو گرافي  (RT) با اشعه ايكس و گاما 

4.       آزمايش ذرات مغناطيس (MT)

5.       آزمايش مواد نافذ (PT)

6.       آزمايش چشمي (VT)

7.       آزمايش جریان گردابی (ET)

8.       آزمايش خلاء (Vacuum Test)

9.       آزمايش هيدرو استاتيك

 

آزمايشات مخرب (DT)

خدمات آزمايشات مخرب DT بر روي مواد خام، جوش، قطعات ماشين كاري شده، پيچ و مهره و ... به شرح ذيل ارائه مي گردد :

1.       آزمايش كششی

2.       آزمايش خمشی

3.       آزمايش سختي سنجي

4.       آناليز شيميايي

5.       متالوگرافي

6.       ماكروگرافي

7.       آزمايش ضربه