واحد بازرسی فنی شرکت نیکو پژوهان تفسیر با بهره گیری از دانش پرسنل مجرب دارای گواهینامه های بین المللی NDT Level II & III و مدارک مهندسی جوش از انجمن های معتبر جوش و آزمایشات غیرمخرب دنیا (IIW ,AWS ,ASNT)، آمادگی خود را در در ارائه خدمات ذیل اعلام می دارد:

1.     ارائه خدمات مشاوره ای سطح 3 آزمایش های غیرمخرب (Outside Agency)

2.     تهیه و تدوین رویه های اجرایی در زمینه ی آزمایش های غیرمخرب (Procedure NDT)

3.     تهیه و تدوین طرح کیفیت بازرسی ( QCP: Quality Control Planو (Test Plan ITP: Inspection

4.     تهیه و تدوین دستوالعمل جوشکاری (WPS) وتست های  PQR