مأموریت ما به عنوان شرکتی که در زمینه ی توسعه و ارائه خدمات بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب فعالیت می نماییم، عبارت است از: تضمین انطباق کالا و خدمات با خواست مشتری از طریق صحه گذاری علمی و بیطرفانه با تکیه ی ذینفعان (مشتری، کارکنان، جامعه و سهامداران) و توسعه ی پایدار برای کشور است.

اگرچه گستره ی فعالیت های ما معطوف به تأمین نیازهای داخلی کشور است، اما همزمان از فرصت های حضور در بازارهای جهانی استقبال می کنیم.