1.     بازرسی سیستم های لوله کشی تحت فشار و انتقال 

2.     بازرسی سندبلاست، رنگ، خوردگی و پوشش 

3.     بازرسی جوش و انجام تست جوشکار و بازرسی مواد مصرفی جوشکاری

4.     کنترل های ابعادی

5.     آماده سازی و ارائه کتابچه نهایی کنترل کیفیت پروژه (Final Book) 

نظارت عالیه و بازرسی فنی

نظارت عالیه و بازرسی فنی