ما برآنیم تا بعنوان سازمانی یادگیرنده و پویا، خدمات بازرسی را در جای جای کشور محقق نماییم. قابلیت اساسی ما برخورداری از کارکنانی خلاق، و سیستم مدیریتی توانمند و منعطف است که ما را قادر به ارائه خدمات با بهترین کیفیت، در سریع ترین زمان و با قیمت رقابتی می نماید. چشم انداز نهایی ما، تعهد به پیمودن مسیر تعالی تا دستیابی به کلاس جهانی ضمن تکیه بر ظرفیت ها و توانایی های داخلی و با رعایت تعهدات اجتماعی و زیست محیطی می باشد.